top of page

 

Ochrana osobních dat

 

    •    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována                         zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

    •    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,                   adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické                   pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

    •    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely                         realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a               pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

    •    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém                     uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět           správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informova  prodávajícího

          o změně ve svých osobních údajích.

 

    •    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto           zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím               bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

    •    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou                           zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné                 podobě neautomatizovaným způsobem.

    •    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že           se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

    •    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí           zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a                       osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje           nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

    •    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

    •    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se            může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.            Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo            zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo                            zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu                          osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se            svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

    •    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající               povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle             předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na                 poskytnutí informace.

bottom of page